Page 6 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 6

www.futureprooforganisatie.nl
www.isduurzaam.eu www.partnerschappen.nl
© 2017, Jolein Baidenmann
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
ISBN: 9789463422109
Foto voorkant: PARIS SMART CITY 2050
Met toestemming van Vincent Callebaut Architectes, Paris
Foto’s binnenwerk: illustratieverantwoording pagina 101
Met dank voor hun inbreng bij de totstandkoming van dit boek:
Andrew Fung, Tamas Erkelens, Tim de Kroon, Lilian Seine, Ellen Somers, Maaike Blom
Eindredactie:
Evelien Adriaan, René Perdok   4   5   6   7   8