Page 72 - Microsoft Word - Maandagavond 13 nov De Futureproof Organisatie def incl voor- en achterkant.docx
P. 72

De strikte grens tussen mannen- en vrouwenberoepen vervaagt vanaf de jaren zeventig, omdat het gemiddelde opleidingsniveau van de vrouw stijgt. Dit is ook een gevolg van een maatschappelijke ontwikkeling, de hippietijd, waarin anders tegen de traditionele man-vrouwrolverdeling wordt aangekeken.
Migratie & integratie
Tussen 1945 en 1965 komen ongeveer 200.000 Indische Nederlanders naar Nederland. De meeste daarvan krijgen gemakkelijk een baan, ook omdat ze de Nederlandse taal spreken en dezelfde opleidingen hebben genoten. Vanaf de jaren zestig wordt de werkomgeving meer divers door de komst van arbeidsmigranten, de zogenaamde ‘gastarbeiders’. In 1961 sluit de Nederlandse overheid het eerste arbeidsverdrag met Spanje, in 1964 met
Turkije en in 1969 met Marokko. In het eerste jaar mogen in Marokko ook vrouwen worden geworven, die in Nederland bijvoorbeeld als naaister of schoonmaakster gaan werken. De arbeiders worden ingezet voor laaggeschoold werk, met name in de metaalsector, de bouw en de voedingsmiddelenindustrie.
Vanaf 1975 komt de gezinshereniging bij Turken en Marokkanen uitgebreid op gang: de alleenstaande mannen laten hun vrouw en kinderen overkomen uit het land van herkomst. Kinderen gaan in Nederland naar school en integreren in de maatschappij. Rondde onafhankelijkheid van Suriname in 1975 komen zo’n 300.000 Surinamers naar Nederland. Vanwege de economische crisis is het niet voor iedereen makkelijk om een baan te vinden. Onderzoek in 1982 laat zien dat werkgevers nog steeds een negatief beeld hebben over etnische minderheden. Daar reageert het kabinet Lubbers I op met de ‘Minderhedennota’ uit 1983, die participatie van minderheden door arbeidsbemiddeling, volwassenenonderwijs en een taalcursus stimuleert. Uitzendbureaus krijgen gedragscodes omtrent discriminatie voorgeschreven.
 65

   70   71   72   73   74